กรอกใบสมัคร

 

รายได้ที่คาดหวัง บาท


ตำแหน่งงานที่สนใจ

* ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1 :

ตำแหน่งอื่นๆ ที่ท่านสนใจ (โปรดระบุ) :

สามารถทำงานเป็นกะได้สามารถทำงานในพื้นที่/จังหวัดอื่นได้ ระบุ :


ข้อมูลส่วนตัว

* คำนำหน้าชื่อ : นายนางนางสาว

* ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) :

* เพศ : ชายหญิง

* วันเกิด (วว/ดด/ปปปป) :

* อายุ :

* สถานภาพ : โสดสมรสหย่า


ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)

* บ้านเลขที่ :

แขวง/ตำบล : * เขต/อำเภอ :

* จังหวัด :


หมายเลขโทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์บ้าน :

เบอร์โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) :

อีเมล์ :


การศึกษา (เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด)

ระดับการศึกษา :

ชื่อสถานศึกษา :

ปีการศึกษา (จาก-ถึง) :

สาขาวิชา/คณะที่จบ :

ผลการเรียน (เกรด) :


ระดับการศึกษา :

ชื่อสถานศึกษา :

ปีการศึกษา (จาก-ถึง) :

สาขาวิชา/คณะที่จบ :

ผลการเรียน (เกรด) :


ระดับการศึกษา :

ชื่อสถานศึกษา :

ปีการศึกษา (จาก-ถึง) :

สาขาวิชา/คณะที่จบ :

ผลการเรียน (เกรด) :


ความสามารถในการขับขี่รถ

รถยนต์ : ไม่ได้ได้

จักรยานยนต์ : ไม่ได้ได้


ประวัติการทำงาน(เรียงลำดับจากการทำงาน 5 อันดับล่าสุด)

ประสบการณ์ทำงาน : มีไม่มี


ชื่อสถานที่ทำงาน :

ปีที่เข้ารับการทำงาน (จาก-ถึง) :

ตำแหน่งงานสุดท้าย :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

รายได้สุดท้าย :


ชื่อสถานที่ทำงาน :

ปีที่เข้ารับการทำงาน (จาก-ถึง) :

ตำแหน่งงานสุดท้าย :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

รายได้สุดท้าย :


ชื่อสถานที่ทำงาน :

ปีที่เข้ารับการทำงาน (จาก-ถึง) :

ตำแหน่งงานสุดท้าย :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

รายได้สุดท้าย :


ชื่อสถานที่ทำงาน :

ปีที่เข้ารับการทำงาน (จาก-ถึง) :

ตำแหน่งงานสุดท้าย :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

รายได้สุดท้าย :


ชื่อสถานที่ทำงาน :

ปีที่เข้ารับการทำงาน (จาก-ถึง) :

ตำแหน่งงานสุดท้าย :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

รายได้สุดท้าย :


แนบเอกสาร

รูปถ่าย: (ขนาดไม่เกิน 8MB)

Powered by www.477internet.com